ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltatás az ügyfél kifejezett kérésére kezdődik meg, amit írásban (pl. e-mail) kinyilvánít. Ezzel az ügyfél elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybevétele fizetési kötelezettséggel jár.

  1. Adatkezelés
    Az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően tájékoztatjuk, hogy név- és lakcímadatait rendelés esetén címlistánkon elhelyezzük és ezt követően nyilvántartjuk. Nyilvántartott adatait kizárólag a rendelések nyomon követéséhez és – erre irányuló hozzájárulása esetén – ajánlattevői tevékenységünkhöz használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk át. Nevének és címének nyilvántartásához való hozzájárulását mindaddig folyamatosnak tekintjük, amíg Ön írásban nem kéri azok törlését.

2. Ön személyes adataira vonatkozó jogszabályi felhatalmazások különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker. törvény)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

– a fentiekben megjelölt GDPR rendelet

3. Adatkezelés során alkalmazott alapelvek:

Adatkezelő számára kiemelt jelentőségű szempont az Ügyfelei által rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a vonatkozó jogszabályok és más szabályozásoknak megfelelő kezelése, biztonságos felhasználása és rögzítése, a látogatók információs önrendelkezési jogai érvényesülésének teljeskörű biztosítása, valamint a személyes adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatás nyújtása.

Adatkezelő a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, valamint elszámoltathatóság elvét szem előtt tartva kezeli az Ön adatait.

A célhoz kötött adatkezelés elve érvényre jut a lentiekben kifejtett, meghatározott és egyértelmű célokból történő adatkezelés során, míg az adattakarékosság azt jelenti, hogy Adatkezelő csak olyan adatokat kezel, amely a cél elérése érdekében feltétlenül szükséges, ezt is a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően, azaz kizárólag csak a feltétlenül szükséges ideig.

4. Nyomtatott modellek szerzői jogi vonatkozásai

A szolgáltató nem vizsgálja az ügyfél által küldött vagy (internetes filemegosztó oldalakon) választott digitális tartalom, illetve tárgy szerzői jogi kérdéseit, valamint a tárgyat magát, azért semminemű felelősséget nem vállal.

A megrendelő felel azért, hogy

  • a digitális tartalom vagy tárgy harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sérti, annak digitalizálása ezáltal kiadása és terjesztése újbóli méretarányos előállítása nem sért személyiségi jogokat, valamint iparjogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak.
  • ezzel kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a szerző-, kiadói- vagy iparjogok gyakorlására, terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.

A megrendelő kijelenti, hogy az ellőállításra kerülő termék tervei a saját tulajdonát képezik, és nem esnek szerzői jogi vagy iparjog védelem alá, vagy szerzői- vagy iparjogvédelem esetén, saját szellemi termékéről van szó vagy, szerzői- vagy iparjogvédelem esetén rendelkezik a Szerzői-, Iparjogi jogosult engedélyével (szükség esetén erről másolatot ad át).

A fentiekért a megrendelő mindennemű felelősséget vállal, ennek megszegése esetén harmadik fél részéről esetlegesen a szolgáltató felé irányuló bármely jogi, anyagi, erkölcsi stb. felelősség a megrendelőt terheli.

5. Google Analytics

5.1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. (“Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett “cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

5.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

5.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

5.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

6. Fizetés
A fizetés történhet utánvétellel illetve elektronikusan (utalás, paypal, hitelkártya stb.)

7. Fogalom meghatározások:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon (manuálisan) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; aki az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan pusztán technikai feladatokat lát el (pl.: adatok rögzítését);

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosultalan hozzáférést eredményez;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.